Bezpečnost práce - BOZP

 

Každá firma nebo organizace je podle platného znění zákoníku práce povinna neustále vyhledávat rizika plynoucí z výkonu činnosti a rizika odstraňovat.

Plnění těchto povinností kontroluje
Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). V případě nedodržení může úřad udělit
pokutu za každý zjištěný přestupek Chcete mít jistotu, že všechny tyto předpisy dodržujete a tím eliminujete riziko trestní odpovědnost vedoucích pracovníků nebo možných pokut ze strany dozorových orgánů?

Jednou možností jak vyloučit omyly a nedostatky v BOZP a PO je zajišťování komplexních služeb dodavatelským způsobem.

Cílem činnosti oblasti BOZP je zejména:
Zavedení pořádku v provozech
Snížení rizika pracovních úrazů, nemocí z povolání a havarijních stavů, za než podnik nese odpovědnost.

Zlepšení image podnikatelského subjektu
Odpovědná péče o pracovníky vlivem rostoucího povědomí o bezpečnostních a hygienických požadavcích

Vstupní analýza BOZP

Vstupní analýza zahrnuje prověření stávající dokumentace BOZP z hlediska dodržování všeobecně závazných právních předpisů, prohlídku pracovišť společnosti a jejich provozních prostorů, vyhodnocení zjištění z auditu a návrh opatření potřebných k zajištění potřebných kroků.

PŘIHLÁŠENÍ E-LEARNING