Sekce PO

Zajišťování, organizování a vykonávaní činností spojené s plněním zákonných povinností dle platné legislativy ČR, z toho zejména:
1. Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a požárních preventistů.
2. Školení a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek.
3. Školení PO pro mimopracovní dobu a dobu sníženého provozu.
4. Odborné prohlídky všech pracovišť a vyhodnocení požární bezpečnosti.
5. Navrhování, kontrolování a optimalizování souvisejícího právního konání.
6. Koncipování, vypracování, zajišťování dokumentace požární ochrany.
7. Navrhování použití a instalace požární techniky a věcných prostředků požární ochrany.
8. Navrhování a zajišťování podmínek pro úplnou požární prevenci i represi.
9. Zajišťování a řešení harmonizace změn legislativy v celé oblasti požární ochrany s organizačními, výchovnými i technickými vlivy.
10. Komunikace a zajišťování součinnosti s partnery v oblasti věcných prostředků požární ochrany a techniky.
11. Zastupování klientů na vyvolaných jednáních příslušných orgánů státní i regionální správy a samosprávy.
12. Auditování shody zajištění systému PO s požadavky legislativních a souvisejících předpisů

PŘIHLÁŠENÍ E-LEARNING