Sekce BOZP a hygiena práce

Oblast bezpečnosti práce a hygieny práce nabízíme našim klientům ve 2 základních úrovních:

I. Legislativní rámec BOZP a hygieny práce
Tato první úroveň oblasti BOZP a HP zcela pokrývá standardní legislativní a související požadavky České republiky.
Úroveň zahrnuje zejména následující činnosti a procesy:

1. Zajišťování a organizování činností spojených s plněním zákonných povinností v potřebném a plném rozsahu platné legislativy v oboru bezpečnosti a hygieny práce, např.:
   a. vyhledání a zhodnocení rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a stanovení opatření k jejich odstranění
   b. zajišťování pravidelné kontroly úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a stav rizikových faktorů v pracovním prostředí
   c. zajišťování školící činnosti BOZP a HP
2. Koncipování, tvorba a zajišťování řízené dokumentace oboru bezpečnosti práce a hygieny práce.

3. Zajišťování harmonizace změn legislativy v celé oblasti BOZP a HP.

4. Zastupování klientů na vyvolaných jednáních příslušných orgánů státní i regionální správy a samosprávy.

5. Sledování, vyhodnocování, doporučení a zavádění nových bezpečnostních a hygienických prostředků, pracovních postupů a organizačních způsobů.

6. Provádění analýz příčin a zdrojů pracovních úrazů, nemocí z povolání, havárií, napomáhání při posouzení odškodnění pracovních úrazů, apod.

7. Komunikace a zajišťování součinnosti s partnery v oblasti vyhrazených technických zařízení, zvláštních technických zařízení a činností.

8. Zajišťování opatření pro poskytování první pomoci, zdolávání havárií a požárů, a to v potřebném rozsahu dle působení lokálních rizik.


II. Nástavbová úroveň
V této úrovni nabízíme služby zaměřené na zlepšování systému managementu BOZP a hygieny práce. Pro tuto nástavbovou část využíváme a poskytujeme následující nástroje:

1. Implementaci systému OHSAS dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 18001:2007 počínaje mapováním procesů, tvorby dokumentace všech úrovní systému, implementací v praxi až po pravidelné hodnocení účinnosti systému a provádění interních auditů dle odsouhlasených programů.

2. Audity oblasti BOZP a hygieny práce:
   a. auditování zákonných požadavků BOZP a HP dle platné legislativy a souvisejících předpisů,
   b. auditování požadavků NV378/2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
   c. auditování systému OHSAS dle směrnice pro auditování ČSN EN ISO 19011:2003
   d. hodnocení ruční manipulace na pracovištích dle ČSN EN 1005 - Bezpečnost strojních zařízení - fyzická výkonnost člověka

3. Systémy managementu chování Veď bezpečně/Pracuj bezpečně (Lead Safe/Act Safe) – tyto prvky pokročilého systému řízení oblasti BOZP a HP se zaměřují na oblast chování pracovníků a dále rozvíjí rámec systému OHSAS a dokladují oblast trvalého zlepšování stejně tak, jako poskytují informace o slabých místech systému. Management dále tato data využívá za účelem zvyšování výkonnosti proaktivního řízení BOZP a hygieny práce.

PŘIHLÁŠENÍ E-LEARNING